Compare Listings

Que és un contracte de temporada?

Que és un contracte de temporada?

Es aquell contracte en es lloga un habitatge però no com a residència permanent ni domicili habitual de l’arrendatari sinó per un període determinat. El període de l’arrendament és limitat ja que la necessitat de residència ha de ser temporal, hi ha de cobrir una necessitat conjuntural, per exemple vacances, estudis o un desplaçament temporal per feina. La LAU regula aquests contractes com un arrendament d’ús diferent a habitatge, en conseqüència es es regiran per aquells pactes que lliurement estableixin les parts.

Regulació:

La LAU en el seu preàmbul ja avança que la llei distingeix entre arrendament d’habitatge i arrendaments d’ús diferent de habitatge, englobant entre els d’ús diferent els de segona residència o els de temporada. El que és cabdal per definir si un immoble és un habitatge o no és l’ús que se li doni. Aquest queda definit a l’article 2.1: se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivenda del arrendatario i a l’article 3.2 indica que és un ús diferent d’habitatge el lloguer de temporada, definint-lo com el arrendamiento de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra.

Tot i que aquest dos tipus d’arrendaments estan regulats per la LAU, en base a aquesta distinció en els arrendaments d’habitatge el llogater es beneficiarà de mesures de protecció establertes al títol II (relatives a durada, renda, drets i obligacions i finalització i suspensió del contracte) tal com queda disposat en l’article 4.2, mentre els arrendaments de temporada es regularan pel que estableixin les parts (només en defecte en defecte de pacte pel títol III de la LAU i supletòriament pel Codi Civil) d’acord al que disposa l’article 4.3

Compte!

Per a que un contracte sigui de temporada, cal que la funció, ús real i pactes que es donen siguin realment d’un contracte de temporada i no d’habitatge habitual.

Que et recomanem? que quedi clar en el contracte quina és la casuística del llogater que fa que el contracte sigui de temporada: caldria que quedés clar que estem per un període vocacional, per un desplaçament temporal per algun factor… és recomanable que hi hagi evidències de la necessitat, com per exemple matrícula a un màster, justificació de desplaçament per feina… D’altra banda recomanem que hi hagi evidències que es tracta d’un lloguer d’un habitatge diferent a l’habitatge habitual de llogater per tant no només hi hauria d’haver electrodomèstics i mobiliari, sinó també aixovar.

Compartir