Compare Listings

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Consideració de persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Consideració de persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social

El passat 31 de març el govern va aprovar el Real Decreto-Ley 11/2020 que es va publicar al BOE de 1 d’abril i on es recollien els requisits a complir per considerar que una persona o família eatà en situació de vulnerabilitat econòmica i social.

Cal que es donin els requisits que detallem a continuació conjuntament per a entrar en aquesta consideració, es a dir, cal que coincidieixin situació laboral, llindar d’ingressos i import del lloguer i alhora no estar en el supòsit d’exclusió.

Situació laboral: Les persones en situació d’atur, aquelles incloses a un ERTO, o que hagin hagut de reduir la seva jornada per tenir cura de tercers. També els autònoms qui hagin reduït els seus ingressos durant el període crisi.

Ingressos de la unitat familar: EL RDL marca un límit que cal que compleixi la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud. Aquest límit és de tres vegades l’IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). L’IPREM actual està fixat en 537,84€ per tant el límit per a una unitat familiar serà de 1613,52€ bruts al mes.

En els casos on un dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que incapaciti de forma permanent, el límit serà de 4 vegades l’IPREM, és a dir 2151,36€ al mes, que s’incrementaran en funció de les persones a càrrec

El límit s’incrementarà en en els següents casos:

0,1 vegades per cada fill o persona de mes de 65 anys a càrrec

per les famílies monoparentals s’incrementarà en 0,15 vegades per cada fill.

S’entén per unitat familiar la composta per la persona qui te el contracte de lloguer, el cònjuge no separat legalment o la parella de fet inscrita i els fills, amb independència de l’edat que tinguin que visquin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin a l’habitatge.

Import del lloguer: La renda del lloguer, sumant-hi les despeses i subministraments bàsics ha de representar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Exclusions: no podran accedir a les ajudes establertes al RDL qui sigui propietari o usufructuari d’un habitatge a Espanya. No comptaran com a tals qui només en tingui una part per herència, o qui tot i ser-ne titular no en tingui disponibilitat, ja sigui per separació o divorci, per causes alienes a la voluntat o si l’habitatge no li sigui accessible per raó de discapacitat.

S’entén per unitat familiar la composta per la persona qui te el contracte de lloguer, el cònjuge no separat legalment o la parella de fet inscrita i els fills, amb independència de l’edat que tinguin que visquin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin a l’habitatge.

Compartir