Compare Listings

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Microcrèdits

Ajudes per als llogaters CoVid-19 – Microcrèdits

El passat 31 de març el govern va aprovar el Real Decreto-Ley 11/2020 que es va publicar al BOE de 1 d’abril. En aquest RDL s’aproven una sèrie de mesures per minimitzar l’impacte econòmic i social del CoVid-19 entre d’altres en l’àmbit dels lloguers. Entre altres mesures s’aproven els microcrèdits.

 

Que son els microcrèdits per a fer front al lloguer?

Els microcrèdits, son ajudes finalistes i només poden dedicar-se al pagament de la renda del lloguer, consisteix en un préstec sense interessos ni despeses a retornar en sis anys- ampliables a 10- que poden arribar a cobrir sis mensualitats.

Aquesta línia de microcrèdits seran avalats per l’ICO.

 

Quins son els requisits per accedir als microcrèdits?

Poden accedir als microcrèdits aprovats pel Govern aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social fruit de la emergència decretada pel CoVid-19.

 

Qui es considera que està en situació vulnerabilitat ?

Es considera que s’està en situació de vulnerabilitat si coincideixen els següents requisits:

Situació laboral: Les persones en situació d’atur, aquelles incloses a un ERTO, o que hagin hagut de reduir la seva jornada per tenir cura de tercers. També els autònoms qui hagin reduït els seus ingressos durant el període crisi.

Ingressos de la unitat familar: EL RDL marca un límit que cal que compleixi la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud. Aquest límit és de tres vegades l’IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). L’IPREM actual està fixat en 537,84€ per tant el límit per a una unitat familiar serà de 1613,52€ bruts al mes.

En els casos on un dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que incapaciti de forma permanent, el límit serà de 4 vegades l’IPREM, és a dir 2151,36€ al mes, que s’incrementaran en funció de les persones a càrrec

El límit s’incrementarà en en els següents casos:

0,1 vegades per cada fill o persona de mes de 65 anys a càrrec

per les famílies monoparentals s’incrementarà en 0,15 vegades per cada fill.

Import del lloguer: La renda del lloguer, sumant-hi les despeses i subministraments bàsics ha de representar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Exclusions: no podran accedir a les ajudes establertes al RDL qui sigui propietari o usufructuari d’un habitatge a Espanya. No comptaran com a tals qui només en tingui una part per herència, o qui tot i ser-ne titular no en tingui disponibilitat, ja sigui per separació o divorci, per causes alienes a la voluntat o si l’habitatge no li sigui accessible per raó de discapacitat.

 

Que és la unitat familiar?

S’entén per unitat familiar la composta per la persona qui te el contracte de lloguer, el cònjuge no separat legalment o la parella de fet inscrita i els fills, amb independència de l’edat que tinguin que visquin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita que resideixin a l’habitatge.

 

On demanar els microcrèdits?

Caldrà que adreçar-se a la seva entitat financera per sol·licitar un microcrèdit. Ells li indicaran com procedir, però s’haurà de presentar la documentació que esmenten a continuació.

Aquests préstecs son finalistes, el que vol dir que l’import ha d’anar directament destinat a abonar el lloguer.

 

Com acredito la meva situació? Quina és la documentació necessària?

En el que respecta a la situació laboral:

En situació d’atur, cal un certificat on figuri el concepte de la prestació i l’import mensual. Es pot obtenir un certificat sobre la prestació accedint al SEPE al següent enllaç https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo.html/

Els autònoms qui hagin cessat l’activitat caldrà que ho acreditin mitjan

Ant certificat emès per la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament e l’activitat declarada per l’interessat.

Respecte a les persones que formen el nucli familiar (a efectes de càlcul de límit en base a l’IPREM) es necessari presentar llibre de família, acreditar que s’és parella de fet, o certificats d’empadronament.

En els casos que correspongui, caldrà acreditar la discapacitat, dependència o incapacitat permanent.

Podem acreditar que no tenim bens amb una notes simple del servei d’índex, per a fer-ho caldrà sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui la seva residència habitual o a qualsevol dels de la ciutat indicant que l’hi cal un nota simple per acreditar la seva situació de vulnerabilitat econòmica i social, caldrà que al correu electrònic incorpori còpia del DNI de les persones sobre les que es demana informació i composen la unitat familiar.

Enllaç a la pàgina web del registre: https://www.registradores.org/

Enllaç a la llista dels correus electrònics del Registre de la propietat: https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad

Si per la situació actual no es possible aportar tota la documentació, es podrà realitzar una declaració responsable per part de l’interessat relativa al compliment dels requisits exigits per entrar en la consideració de persones en situació de vulnerabilitat. En aquest cas, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es tindrà el termini d’un mes per a aportar aquesta documentació.

Cal recordar que les persones que s’hagin beneficiat de les mesures establertes al RDL 11/2020 ja siguin moratòria, condonació o ajuda pública, respondrà dels danys i perjudicis i despeses que hagi causat, l’import del danys i perjudicis mai serà inferior a la totalitat del benefici obtingut.

També s’incorrerà en responsabilitat en els casos, on de forma voluntària i deliberada es busqui situar-se i mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica per beneficiar-se de les mesures regulades pel RDL

BOE-A-2020-4208

Compartir